عمل TUL چگونه انجام می شود؟ مزایا و معایب این عمل کدامند؟