بیماران اسلیوی نیاز به چه مقدار مصرف پروتئین بعد از عمل اسلیو دارند؟