دلیل اصلی محدویت در مصرف نان و برنج بعد از عمل اسلیو چیست؟