مدت زمان بستری شدن بعد از عمل اسلیو چقدر است؟ دلیل بستری شدن بیمار پس از عمل اسلیو