تخلیه فیلر بینی چگونه است و چه زمانی انجام می شود؟