چرا ایمپلنت دندان بهترین روش جایگزین دندان ازدست‌رفته است؟